سنگ کاری پارسیان

سنگ کاری پارسیان

گالری


طاق گنبدی - سنگ کاری پارسیان

طاق گنبدی

مشاهده . . . »

نمای رومی با سنگ - سنگ کاری پارسیان

نمای رومی با سنگ

قائم شهر لاله ۲۸

مشاهده . . . »

تخت جمشید قائم شهر  - سنگ کاری پارسیان

تخت جمشید قائم شهر

قائم شهر کوچیک سرا

مشاهده . . . »

دور پنجره رومی - سنگ کاری پارسیان

دور پنجره رومی

...

مشاهده . . . »

کله گاوی. - سنگ کاری پارسیان

کله گاوی.

مشاهده . . . »

نمای گنبدی دکتر پارسیان  - سنگ کاری پارسیان

نمای گنبدی دکتر پارسیان

مشاهده . . . »

ستون - سنگ کاری پارسیان

ستون

رومی

مشاهده . . . »

نمای کلی دکتر طالبی  - سنگ کاری پارسیان

نمای کلی دکتر طالبی

مشاهده . . . »

نمای ساختمان دکتر موسوی نژاد  - سنگ کاری پارسیان

نمای ساختمان دکتر موسوی نژاد

قائم شهر ۱۶ متری اقاقیا ۹

مشاهده . . . »

نمای ستون و زیر سقف - سنگ کاری پارسیان

نمای ستون و زیر سقف

مشاهده . . . »